Ngôn ngữ:
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
HĐQT Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý III năm 2018
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI) xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý I năm 2018.
Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông:
1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được thông qua ngày 16/4/2018
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua ngày 16/4/2018

Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (21/03/2018)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 (18/01/2018)
bullet Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017 (17/10/2017)
bullet Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017 (15/08/2017)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2017 (19/04/2017)
bullet Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2017 (10/04/2017)
bullet Báo cáo tài chính bán niên 2016 (11/08/2016)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (22/04/2016)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (04/04/2016)
bullet Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (04/04/2016)
Xem các bài viết theo ngày calendar