Ngôn ngữ:
Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyên tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Hủy bỏ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Thông báo Hủy NĐKCC+NQHĐQT 2023_0001.pdf
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) công bố thông tin về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/Đăng ký ngày cuối cùng để TH quyền nhận cổ tức 2022_0001.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý vị Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/NQHĐQT+TLBS HỌP ĐHCĐBT 2023.pdf
Thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý vị thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, chi tiết xem tại: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/TB mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ BT năm 2023_0001.pdf
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Đỗ Thị Thơm và bà Phạm Ngọc Huyền
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI gửi báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Đỗ Thị Thơm và bà Phạm Ngọc Huyền. Chi tiết xem tại:  /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/231020142854.pdf và /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/231020142911.pdf
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023 (18/10/2023)
bullet Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Đinh Thị Khánh Ly (11/10/2023)
bullet Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Bà Phạm Thị Hinh (10/10/2023)
bullet Công bố thông tin cổ đông Đinh Thị Khánh Ly trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên (10/10/2023)
bullet Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Bà Đỗ Thị Thơm - Kế toán trưởng (09/10/2023)
bullet Công bố thông tin giao dịch của bà Phạm Thị Huyền - Người được ủy quyền công bố thông tin (09/10/2023)
bullet Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (04/10/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (02/10/2023)
bullet Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 (24/08/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (18/08/2023)
Xem các bài viết theo ngày calendar