Ngôn ngữ:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 sau đính chính
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 ( sau đính chính). Chi tiết xem tại: /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Báo cáo tình hình quản trị năm 2023_sau đính chính.pdf
Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Văn Thịnh
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty CP Tập đoàn ECI gửi tới quý vị cổ đông thông tin về đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Văn Thịnh. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Đơn từ nhiệm Lưu Văn Thịnh.pdf
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ECI!

Công ty CP Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/CBTT - NQ DHDCD 2024.pdf
Giải trình về ý kiến của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ECI!

Công ty CP Tập đoàn ECI gửi tới quý vị Giải trình về ý kiến của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Giải trình dấu hiệu vi phạm.pdf và /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Biện pháp khắc phục CKBCB.pdf
Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI gửi tới quý cổ đông Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2024/Báo cáo HĐQT _0001.pdf
Các bài đã đăng:
bullet Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (19/04/2024)
bullet Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 4 (19/04/2024)
bullet Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 (19/04/2024)
bullet Báo cáo thường niên năm 2023 (18/04/2024)
bullet Thông báo mời họp và Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (05/04/2024)
bullet Công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. (29/03/2024)
bullet Công bố thông tin về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (12/03/2024)
bullet Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 3 (27/02/2024)
bullet Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ (26/01/2024)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (26/01/2024)
Xem các bài viết theo ngày calendar