Ngôn ngữ:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 [ 02/10/2023 ]
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn ECI!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Năm 2023/07 NQHĐQT.pdf
Xem các bài viết theo ngày calendar