Ngôn ngữ:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 [ 08/07/2022 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI)
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin kính gửi tới quý cổ đông của công ty: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
Xem các bài viết theo ngày calendar