Ngôn ngữ:
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Đỗ Thị Thơm và bà Phạm Ngọc Huyền [ 20/10/2023 ]
Các bài mới hơn:
bullet Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2024 (25/06/2024)
bullet Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 5 (24/06/2024)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 sau đính chính (22/05/2024)
bullet Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Văn Thịnh (15/05/2024)
bullet Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (27/04/2024)
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023 (18/10/2023)
bullet Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Đinh Thị Khánh Ly (11/10/2023)
bullet Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Bà Phạm Thị Hinh (10/10/2023)
bullet Công bố thông tin cổ đông Đinh Thị Khánh Ly trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên (10/10/2023)
bullet Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Bà Đỗ Thị Thơm - Kế toán trưởng (09/10/2023)
bullet Công bố thông tin giao dịch của bà Phạm Thị Huyền - Người được ủy quyền công bố thông tin (09/10/2023)
bullet Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (04/10/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (02/10/2023)
bullet Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 (24/08/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (18/08/2023)
Xem các bài viết theo ngày calendar